Shoplifters - Cast

Lily Franky

as Osamu Shibata


Ando Sakuro

as Nobuyo ShibataKiki Kirin

as Hatsue Shibata


Change Location