The Third Murder - Cast

The Third Murder Movie Poster

Masaharu Fukuyama

as Shigemori


Kôji Yakusho

as Misumi


Shinnosuke Mitsushima

as Kawashima Akira


Suzu Hirose

as Sakie


Change Location