The Great Wall - Cast

Matt Damon

as William Garin


Jing Tian

as Commander Lin Mae


Pedro Pascal

as Pero Tovar


Willem Dafoe

as Ballard


Hanyu Zhang

as General Shao


Eddie Peng

as Commander Wu/Tiger


Lu Han

as Peng Yong/Cadet Bear Corps


Kenny Lin

as Commander Chen/Eagle Corps


Junkai Wang

as The Emperor


Zheng Kai

as Shen


Cheney Chen

as Imperial Guard


Xuan Huang

as Commander Deng/Deer Corps


Andy Lau

as Strategist Wang


Change Location