Skyfire - Cast

Skyfire Movie Poster

Hannah Quinlivan

as Meng Li


Shawn Dou

as Zhengnan


Jason Isaacs

as Jack Harris


Xueqi Wang

as Wentao Li


Alice Rietveld

as Sue Miller


An Bai

as Jiahui Dong


Lingchen Ji

as Bo Teng


Liang Shi

as Professor Jiang


Tongjiang Hou

as Grandpa


  Change Location