Evil Eye (Amazon Prime Video) - Cast

Sarita Choudhury

as Usha Khatri


Sunita Mani

as Pallavi Khatri


Omar Maskati

as Sandeep Khatri


Bernard White

as Krishnan


  Change Location