Dwelling in the Fuchun Mountains (Chun Jiang Shui Nuan)

Dwelling in the Fuchun Mountains (Chun Jiang Shui Nuan) Movie Poster

In the Chinese town of Fuyang, four brothers go about their day-to-day lives.

Director: Gu Xiao-gang
Producer(s): Li Jia, Megan Sung, Michel Merkt, Suey Chen
Cast: Qian Youfa, Wang Fengjuan, Zhang Renliand, Zhang Guoying, Sun Zhangjian, Sun Zhangwei, Du Hongjun, Peng Luqi, Zhuang Yi, Sun Zikang

  Change Location